uw basisverzekering in 2016

wijzigingen HEMA Zorgverzekeringen 2016

Op deze pagina’s vind je een samenvatting van de wijzigingen van de HEMA Zorgverzekeringen in 2016. In de verzekeringsvoorwaarden zijn bij de verschillende zorgvormen voorwaarden opgenomen. Je moet aan deze voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding van deze zorg. Volledige informatie over de veranderingen en de verzekeringsvoorwaarden vind je in de verzekeringsvoorwaarden.

wijzigingen in de basisverzekering

Onderdeel 2016
Eigen risico € 385 (was € 375)
Geneesmiddelen
 • De zorgverzekeraar vergoedt 75% van de nota van niet gecontracteerde zorgaanbieders tot een maximum van 75% van het bedrag dat de zorgverzekeraar gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
 • Bij magistraal bereide geneesmiddelen (geneesmiddelen die door de apotheek zelf worden gemaakt) wordt de controle op doelmatigheid strenger. Volledige informatie over deze veranderingen vind je in het Verzekeringsreglement.
 • Medicatiebeoordeling (chronisch Uitsluitend Recept-geneesmiddelengebruik) is een evaluatie van je medicijngebruik door je huisarts en apotheek. Dit vindt plaats als je bijvoorbeeld 75 jaar of ouder bent en 7 of meer medicijnen gebruikt. Medicatiebeoordeling valt niet onder het eigen risico.
Hulpmiddelen

Eigen bijdrage/maximale vergoeding

Voor sommige hulpmiddelen wijzigt de eigen bijdrage of de maximale vergoeding:

 • Allergeenvrije schoenen € 136,50 (was € 140,50).
 • Lenzen en brillenglazen (bijzondere optische hulpmiddelen) € 56 (was € 55,50) en € 112 (was € 111).
 • Gehoorhulpmiddelen: de eigen bijdrage voor hoortoestellen en ruismaskeerders voor verzekerden jonger dan 18 jaar komt te vervallen (was 25%).
 • Orthopedische schoenen € 136,50 (was € 140,50) en € 68,50 (was € 70).
 • Pruiken € 418,50 (was € 414,50).

Gebruikskosten bij een signaal-, ADL,- en blindengeleidehond

€ 1.090 (was € 1.080)

Gecontracteerde zorgaanbieders bij gehoorzorg en stomamaterialen

 • Heb je na 1 januari 2016 een nieuw hoortoestel nodig? Dan kun je hiervoor terecht bij één van de drie geselecteerde audiciens Hans Anders, Schoonenberg Hooroplossingen (beperkt aantal) en Van Boxtel Hoorwinkels. In de Zorgvinder vind je meer informatie en een winkel bij jou in de buurt.
 • Het aantal zorgaanbieders dat gecontracteerd is voor het leveren van stomamateriaal is uitgebreid (was beperkt tot 1 aanbieder). In de Zorgvinder vind je de gecontracteerde aanbieders bij jou in de buurt.
Fysiotherapie/oefentherapie Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan ontvang je nu ook een vergoeding als de zorgaanbieder staat ingeschreven in het register Keurmerk Fysiotherapie.
Huisartsenzorg Je hebt alleen recht op voetzorg bij diabetes als je vooraf een schriftelijke verwijzing van je huisarts of medisch specialist hebt.
Kraamzorg

Aanvraag

Je hoeft je niet meer aan te melden voor kraamzorg via de Servicelijn Kraamzorg. In de Zorgvinder vind je de gecontracteerde aanbieders bij jou in de buurt.

Eigen bijdrage:

Thuis

€ 4,20 per uur (was € 4,15).

Ziekenhuis/instelling zonder medische noodzaak

Is het tarief van de instelling meer dan € 119 per dag, dan zijn de meerkosten voor jouw rekening (was € 117,50).

Medisch specialistische zorg Je hebt ook recht op medisch specialistische zorg na verwijzing van een arts in de jeugdgezondheidszorg.
Tandheelkunde (bijzondere tandheelkunde) Je hebt alleen recht op orthodontische hulp als deze wordt verleend door een orthodontist (was orthodontist en tandarts). Je hebt geen verwijzing van een tandarts of kaakchirurg meer nodig.
Verloskundige zorg Invasieve diagnostiek (vlokkentest en vruchtwateronderzoek) wordt vergoed na een positieve uitslag op de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), of je daar nu wel of geen combinatietest voor hebt gehad.
Verpleging en verzorging Er zijn enkele wijzigingen in het Verzekeringsreglement doorgevoerd bij het PGB-onderdeel ‘Verpleging en Verzorging’. Kijk voor de wijzigingen in het Verzekeringsreglement.
Voetzorg (bij diabetes) Zie: Huisartsenzorg
Voorwaardelijke toelating Sommige vormen van zorg zijn voorwaardelijk tot de basisverzekering toegelaten. Het gaat dan om zorg waarvan de effectiviteit (nog) niet bewezen is. Je vindt uitgebreide informatie over de vormen van zorg die voor 2016 voorwaardelijk zijn toegelaten in het Verzekeringsreglement.
Ziekenvervoer

Ambulance

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je ambulancevervoer bij Jeugd-GGZ nodig? Dan wordt dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 vergoed.

Zittend ziekenvervoer

De eigen bijdrage is € 98 (was € 97). Voor eigen vervoer geldt bovendien een maximale vergoeding van € 0,30 per kilometer (was € 0,31).

 • Als je gebruik maakt van eigen vervoer, wordt de vergoeding berekend op de snelste route volgens de ANWB-routeplanner (was de kortste route).
 • Je hebt ook recht op vervoer als je jonger bent dan 18 jaar en aangewezen op verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap waarbij sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen (intensieve kindzorg).

wijzigingen in de aanvullende verzekeringen

 • Borstvoeding (Aanvullend 3): Je krijgt de kosten van een hulpmiddel vergoed, als dit hoort bij de begeleiding en voorgeschreven wordt door een door de zorgverzekeraar erkende lactatiekundige.
 • Fysiotherapie (Aanvullend 1, 2 en 3): Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan ontvang je nu ook een vergoeding als de zorgaanbieder staat ingeschreven in het register Keurmerk Fysiotherapie.
 • Herstel en Balans (Aanvullend 2 en 3): De vergoeding voor Herstel en Balans komt te vervallen. De kosten voor dit programma (oncologische revalidatie) worden vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Voorbehoedsmiddelen (Aanvullend 1, 2 en 3): Voor het plaatsen van een voorbehoedsmiddel (zoals een spiraaltje) kun je terecht bij de huisarts of medisch specialist (bij een medische indicatie). De kosten hiervan worden vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor de huisarts vallen buiten het eigen risico.

wijzigingen in de tandartsverzekeringen

Er zijn voor HEMA Zorgverzekering 2016 geen wijzigingen in tandarts 1,2 en 3.

wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Bij artikel A16 “Als je een nota indient” komen onderstaande bepalingen te vervallen:

 • Een vergoeding van zorg van een niet-gecontracteerde aanbieder wordt uitsluitend betaald op een bankrekening die op naam staat van de verzekerde of, bij het ontbreken daarvan, een bankrekening die op naam staat van de verzekeringnemer. De verzekeringnemer of de verzekerde kan geen andere bankrekening aanwijzen waarop de betaling moet plaatsvinden.
 • De overdraagbaarheid van vorderingsrechten, die voor verzekerde en/of verzekeringnemer voortvloeien uit een met de zorgverzekeraar gesloten verzekeringsovereenkomst, is uitgesloten. Dit is een beding als bedoeld in artikel 3:84 lid 2 BW.

Bij artikel A13 “Wat er gebeurt als je 6 maanden geen premie betaalt” is onderstaande bepaling toegevoegd:

 • Een eventueel gekozen vrijwillig eigen risico komt te vervallen, evenals de bijbehorende korting op de premie.

Hulp nodig?

Bel met de Overstapassistent:

088 – 222 43 00

 zorgvinder

Wil je graag weten met welke zorgaanbieders HEMA Zorgverzekering in jouw buurt afspraken heeft gemaakt? In de zorgvinder kun je alle zorgaanbieders heel gemakkelijk vinden en vergelijken.

De Zorgvinder wordt dagelijks geactualiseerd.